Organi

Skupščina

Sestavljajo jo vsi predstavniki članic združenja, ki odločajo o:

 • sprejemanju poslovnikov in drugih internih pravil poslovanja,
 • sprejemanju letnega in dolgoročnega programa dela združenja,
 • sprejemanju letnega finančnega načrta,
 • sprejemanju letnega poročila o delu združenja, njegovih organov ter drugih delovnih teles,
 • imenovanju, volitvi in razreševanju sveta združenja,
 • odločanju o pristopu nove članice v združenje,
 • odločanju o izključitvi članice,
 • sprejemanju sprememb in dopolnitev ustanovne pogodbe,
 • sklepanju o prenehanju združenja,
 • razpravljanju in sprejemanju stališč in smernic glede ostalih vprašanj s področja dela združenja,
 • odločanju o vseh drugih zadevah, glede katerih je pristojna po ustanovni pogodbi in zakonu.

Svet

Svet združenja ima naslednje pristojnosti:

 • razpravlja ter sprejema operativna stališča glede vprašanj s področja dela združenja,
 • sprejema splošne akte združenja, razen v primerih, ko ustanovna pogodba določa drugače,
 • odloča o članstvu združenja v drugih organizacijah,
 • imenuje in razrešuje direktorja združenja,
 • nadzira materialno in finančno poslovanje, razpolaganje s sredstvi in pravilnost uporabe sredstev združenja,
 • daje soglasje direktorju za nabavo, prodajo in odpis osnovnih in drugih sredstev ter za druge izdatke, ki niso predvideni v letnem finančnem načrtu in ki presegajo znesek 20.000 EUR,
 • daje soglasje direktorju za najemanje posojil, dajanje poroštev in sklepanje drugih poslov, iz katerih izhajajo obveznosti, ki presegajo znesek 10% letnega finančnega načrta,
 • predlaga sklic seje skupščine združenja,
 • obravnava predloge sklepov in gradiv za sejo skupščine,
 • predlaga skupščini sklep o prenehanju združenja,
 • daje soglasje direktorju o drugih zadevah, kadar tako določa ta pogodba in drugi akti združenja,
 • obravnava letno poročilo in revidirane bilance združenja,
 • imenujejo predsednika in namestnika predsednika sveta združenja,
 • opravlja tudi druge naloge po sklepu skupščine.