Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW. Javni razpis, ki ga financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi “Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, prednostne naložbe “Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov”.

Prijavitelji in upravičenci:

  • gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in
  • zadruge po Zakonu o zadrugah.

Prijavitelj postane upravičenec, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.

Višina sofinanciranja:

Razpisana sredstva v višini 5 milijonov EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023. Višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 20 % upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 EUR na 1 kW instalirane nazivne moči naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Pomembni datumi:

Vloge morajo biti oddane najkasneje do:

  • 04. 06. 2021 za prvo odpiranje,
  • 10. 09. 2021 za drugo odpiranje,
  • 26. 11. 2021 za tretje odpiranje,
  • 25. 02. 2022 za četrto odpiranje.

Vloge, ki bodo prispele za posamezno odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnih odpiranjih.

Zaključek operacij:

Odobrena operacija mora biti fizično in finančno zaključena v enem letu po podpisu pogodbe oziroma najkasneje do 31. 10. 2023.

Več informacij o razpisu ter razpisno dokumentacijo lahko najdete tej spletni strani.

Vir: GOV.SI