Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za javni razpis “Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024”.

V okviru javnega razpisa, sofinanciranega z evropskimi sredstvi, se bo sofinanciralo zagon inovativno naravnanih podjetij, razvoj MVP (minimalno sprejemljiv produkt/minimum viable product) in lansiranje tržnih produktov na trg. Javni razpis bo spodbujal mlada inovativno naravnana podjetja (start-up podjetja) k realizaciji njihovih razvojnih potencialov in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev, ki se prednostno osredotočajo na področja, skladna z načeli podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in s strategijo pametne specializacije (S5). Nanj se bodo lahko prijavila mikro in mala podjetja tako iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija kot tudi kohezijske regije Zahodna Slovenja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe.

Javni razpis »Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024« se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge »Inovacijska družba znanja« ter zasleduje specifični cilj »Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR)«.

Za projekt v vrednosti 2,16 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,4 milijona evrov, natančneje 1.382.400,00 evrov.

Javni razpis, ki prispeva k doseganju ciljev Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, je Slovenski podjetniški sklad objavil v Uradnem listu RS v petek,, 1. 3. 2024.

Zagonsko spodbudo v višini do 72.000 evrov lahko v letošnjem letu koristijo mikro in mala podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu oziroma sodišču v obdobju od 1. januarja 2023 do vključno 15. marca 2024 ter:

  • se prednostno osredotočajo na področja skladna z načeli podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in s Strategijo trajnostne pametne specializacije (S5),
  • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev,
  • so ustanovljena v Republiki Sloveniji kot gospodarske družbe  in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije.

Mlado inovativno podjetje s potencialom rasti, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo do 72.000 evrov subvencije v obliki pavšalnega zneska, v treh tranšah (1. tranša 12.000 evrov, 2. tranša 21.000 evrov in 3. tranša 39.000 evrov) za dosežene minimalno zahtevane cilje vezane na posamezno razvojno fazo (realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava MVP in testiranja, zaključek razvoja, vstop na trg ter začetek komercializacije). Izplačila bodo izvedena na podlagi v celoti doseženih mejnikov razvojne faze operacije.

Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada

Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke: 29. 3. 2024 do 14.00 ure.

Za več informacij obiščite spletno stran Slovenskega podjetniškega sklada.