Slovenski podjetniški sklad je objavil prvi javni poziv za finančne spodbude preko vavčerjev – vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024–2025 ter javni poziv za start-up mentorje.

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport danes objavil javni poziv V1 – Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino.  Cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah, in sicer z namenom povezovanja s potencialnimi poslovnimi partnerji, iskanja novih poslovnih priložnosti, povečanja prepoznavnosti ter pridobivanja izkušenj pri predstavitvah in poslovanju na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij. Gospodarska delegacija je organiziran obisk predstavnikov slovenskih podjetij v tujini, ki vsebuje poslovni program ter mreženje med slovenskimi in tujimi podjetji.

Višina sofinanciranja in potencialni organizatorji

MSP lahko hitro in enostavno pridobijo do največ 60% sofinanciranje upravičenih stroškov oziroma minimalno 300 evrov in največ 3.000 evrov nepovratnih sredstev za udeležbo v gospodarski delegaciji v tujini. Sofinancirajo se upravičeni stroški delegacij, ki jih organizirajo naslednje organizacije: Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo gospodarstvo, turizem in šport, diplomatsko-konzularna predstavništva v tujini, javna agencija SPIRIT Slovenija, Slovenska turistična organizacija, Slovenski podjetniški sklad, SID banka, Gospodarska zbornica Slovenije ali katera izmed regionalnih gospodarskih zbornic, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ali katera izmed območnih obrtno-podjetniških zbornic, slovenski poslovni klubi v tujini, financirani s strani SPIRIT Slovenija, Evropska podjetniška mreža, člani Nacionalnega start-up konzorcija, tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja.

Višina sredstev in upravičeni stroški

V okviru javnega poziva je za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino do leta 2028 skupno na voljo pol milijona evrov sredstev. Upravičeni stroški so stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini, prevoza in nočitev, pri čemer davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

MSP lahko uveljavljajo stroške nastale v obdobju od 1. 1. 2024 in do 30. 9. 2028. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega v pogodbi o sofinanciranju. Do predložitve zahtevka za izplačilo mora upravičenec izvesti vse aktivnosti.

Pogoji in rok za oddajo vlog

Na javni poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

 • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo,
 • so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge,
 • imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega,
 • niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih in drugo.

Posebni pogoji za pridobitev sofinanciranja:

 • Gospodarske delegacije se mora udeležiti lastnik in/ali zakoniti zastopnik in/ali zaposleni v podjetju.
 • Stroški se lahko uveljavljajo za največ dva (2) udeleženca s strani podjetja (v okviru posamezne delegacije).
 • MSP lahko za ta javni poziv pridobi sredstva večkrat letno.

Rok za oddajo vlog je 31. 3. 2028 oz. do porabe sredstev.

Dodatne informacije

Več informacij o javnem pozivu za finančne spodbude preko vavčerjev – vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino najdete na spletni strani SPS.

 

Javni razpis Start-up konzorcij

SPS je objavil Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024–2025. Namen javnega razpisa je prispevati k izboljšanju podpornega okolja za inovativno zagonsko podjetništvo preko zagotavljanja brezplačnih podpornih storitev in aktivnosti za inovativne potencialne podjetnike in inovativna zagonska podjetja.

Razpisana sredstva v vrednosti 1,84 milijona evrov so namenjena financiranju izvajanja brezplačnih podpornih storitev in aktivnosti nacionalnega start-up konzorcija.

Nacionalni start-up konzorcij – na javnem razpisu bo izbran en za celotno Slovenijo – bo podporo ciljnim skupinam zagotavljal na dva načina, in sicer:

 • s promocijo inovativne podjetniške kulture (preko vsesplošnega informiranja in promocije ter start-up dogodkov) in
 • z izvajanjem različnih podpornih storitev, in sicer z izvajanjem start-up programov, start-up svetovanjem, start-up mentoriranjem in ekspertnim svetovanjem.

Na javnem razpisu lahko kandidirajo konzorciji, ki vključujejo od šest do osem partnerjev, od katerih morajo vsaj trije imeti sedež v Osrednjeslovenski, Podravski in Savinjski regiji.

Rok za oddajo vlog je 13. 5. 2024. Vloge je potrebno oddati na naslov: Javni sklad republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Več podrobnosti o Javnem razpisu za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024–2025 je na voljo na spletni strani SPS.

 

Javni poziv za start-up mentorje

SPS je objavil Javni poziv za start-up mentorje. Sklad bo preko javnega poziva izbral start-up mentorje, ki bodo lahko aktivno sodelovali v procesu start-up mentoriranja:

 • aktualnih prejemnikov spodbude za zagon inovativnih podjetij (P2) ali semenskega kapitala (SK), ki imajo s Skladom sklenjeno aktivno pogodbo o financiranju operacije oz. aktivno pogodbo o konvertibilnem posojilu in podjetja, v katerih ima Sklad lastniški delež; in
 • zainteresiranih start-up podjetji vpisanih v Register inovativnih zagonskih podjetij.

S tem pozivom se ukinja stari Seznam start-up mentorjev, saj se nekoliko spreminjajo pogoji za vpis na seznam. Zato morajo start-up mentorji, ki so bili do sedaj na starem seznamu, ponovno kandidirati za vpis na novi seznam.

Za vpis na prenovljen Seznam start-up mentorjev lahko po novem kandidirajo:

 • start-up podjetniki,
 • vodstveni delavci v start-up podjetjih in
 • aktivni investitorji v start-up podjetja.

Zainteresirani kandidati lahko oddajo prijavo preko elektronske pošte na naslov: razvojniplus@podjetniskisklad.si. Ob prijavi morajo priložiti kratek življenjepis, izbrati kategorijo start-up mentorja, v kateri kandidirajo, ter podpisati izjavo o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in druga soglasja.

Več informacij najdete v besedilu javnega poziva za start-up mentorje na spletni strani SPS.